آئین نامه و استاندارد

تحقيق قوانين در تجيهز و راه اندازي كارگاه

آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي

ماده ۱- كاربرد
مقررات اين آئين نامه در اجراي قانون آئين نامه معاملات دولتي ودر مورد پيش پرداخت ومبلغ ونوع تضمين ها شامل قراردادهاي خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور تحقيقاتي، امور پيمانكاري ساخت تجهيزات ونصب، به تنهايي يا به صورت مجموعه اي از دو يا چند مورد از آنها مي باشد:

ماده ۲- انواع تضمين قراردادها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زير است:
الف) تضمين شركت در مناقصه( وجه التزام)
ب) تضمين انجام تعهدات.
ج) تضمين پيش پرداخت.
د) تضمين حسن انجام كار.

ماده ۳- انواع ضمانت هاي معتبر در معاملات دولتي به شرح زير است:
الف)ضمانت نامه بانكي
ب)ضمانت نامه بيمه اي
ج)وجه نقد
د)سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت
ه-ساير ضمانت نامه ها شامل:
۱-ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق قوانين در تجيهز و راه اندازي كارگاه”

آئین نامه و استاندارد

کتاب جداول پروفیل های اشتال (ویرایش جدید)، همراه با جداول اضافات کاربردی

دانلود کتاب جداول پروفیل های اشتال (ویرایش جدید)، همراه با جداول اضافات کاربردی،
در قالب pdf و در 159 صفحه.
دانلود فایل

دانلود فایل”کتاب جداول پروفیل های اشتال (ویرایش جدید)، همراه با جداول اضافات کاربردی”

آئین نامه و استاندارد

مقررات ملي ساختمان مبحث 11

دانلود مقررات ملي ساختمان مبحث 11،

در قالب pdf و در 40 صفحه.
دانلود فایل

دانلود فایل”مقررات ملي ساختمان مبحث 11″