جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی).

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اهر (واقع در استان آذربایجان شرقی).

 

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فاروج (واقع در استان خراسان شمالی).
مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان آزادگان

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان آزادگان،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آزادگان (واقع در استان خوزستان).
مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان آزادگان”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان دیواندره

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان دیواندره،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دیواندره (واقع در استان کردستان).

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان دیواندره”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان جم

دانلود نقشه
کاربری
 اراضی
شهرستان جم،

شامل شیپ
فایل
 کاربری
اراضی شهرستان جم (واقع در استان بوشهر).


 

 

مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate
System: GCS_WGS_1984

Datum  : D_WGS_1984

Prime Meridian:
Greenwich

Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان جم”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان اندیمشک

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اندیمشک،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان).


مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان اندیمشک”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان شیروان و چرداول

دانلود نقشه
کاربری
 اراضی
شهرستان شیروان و چرداول،

شامل شیپ
فایل
 کاربری
اراضی شهرستان شیروان و چرداول (واقع در استان ایلام).

 

مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum  : D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان شیروان و چرداول”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان آذرشهر

دانلود نقشه
کاربری
 اراضی
شهرستان آذرشهر،

شامل شیپ
فایل
 کاربری
اراضی شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی).

 


مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum  : D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان آذرشهر”

معارف اسلامی

نقشه کاربری اراضی شهرستان چالدران

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان چالدران،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چالدران (واقع در استان آذربایجان غربی).

 

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان چالدران”