علوم آموزشی

گزارش تخصصی مدیر مدرسه: حل مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

دانلود گزارش تخصصی مدیر مدرسه: حل مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب،
در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چكيده
واژگان کلیدی
مقدمه
بیان مسئله و اهمیت آن
توصيف وضعيت موجود (تشخيص مسئله)
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
مقایسه با شاخص
جمع آوری اطلاعات
الف) مشاهده
ب) مصاحبه با مادر دانش آموز
ج) مصاحبه با معلم دانش اموز
د) مشاهده در زنگ تفریح
و) پرسشنامه
جدول شماره 1: پاسخنامه مدير در آبان ماه
جدول شماره 2: پاسخنامه آموزگار
ه) ليست نمرات در نيمه اول سال تحصيلي
ی) یافته های علمی و پیشینه
عوامل موثر بر پرخاشگري
عوامل خانوادگی پرخاشگری
عوامل محیطی (اجتماعی- فرهنگی)
زیان های پرخاشگری
این سه راه حل عبارت اند از
تجزیه و تحلیل اطلاعات
انتخاب راه حل های موقت
اعتبار سنجی راه حل ها
اجرای راه حل ها
ارزیابی بعد از اجرا (نقاط قوت)
جدول شماره 3: پاسخنامه مديرو معاونان در اسفندماه
جدول شماره 4: پاسخنامه آموزگار
بررسی نمرات
اعتبارسنجی
نقاط ضعف
نتیجه گیری
پيشنهادات
منابع و ماخذ

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش تخصصی مدیر مدرسه: حل مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با روش های مناسب”

علوم آموزشی

گزارش تخصصی مدیر مدرسه: بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از اخلاق حرفه ای مدیریت

دانلود گزارش تخصصی مدیر مدرسه: بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از اخلاق حرفه ای مدیریت،
در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
بیان وضع موجود
اهداف گزارش تخصصی
هدف اصلی
اهداف جزئی
مقایسه با وضع مطلوب
جمع آوری اطلاعات
مشاهده
یافته های علمی
ویژگی های اخلاق حرفه ای
اصول و مبانی اخلاق حرفه ای
الف) شناخت فرهنگ جامعه
ب) شناخت حرفه
اصول اخلاقی حرفه ای
عوامل رشد و توسعه اخلاق حرفه ای
آرمان اخلاق حرفه ای
تحلیل مفهوم اخلاق حرفه ای در سازمان
اخلاق حرفه ای و موفقیت سازمان
فواید رعایت اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار
ارتباط اخلاق حرفه ای و توسعه
اخلاق و تکنولوژی
اخلاق در برنامه توسعه ای کشور
مدل های اخلاقی
موانع و آسیب های اخلاق حرفه ای در سازمان
از موانع عمده ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها
رقابت گریزی
فقدان انگیزش
خشونت
دومین گروه از موانع
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
راه حل های پیشنهادی
انتخاب راه حل یا راه حل های موقتي
اعتبار بخشي به راه حل ها
ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت)
نقاط ضعف
ضرورت برقراري روابط انساني در آموزشگاه
مديريت روابط انساني در سازمان های آموزشی
اهداف روابط انساني در مديريت آموزشی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش تخصصی مدیر مدرسه: بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده از اخلاق حرفه ای مدیریت”