پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 99

دانلود فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 99،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی 99″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل آنالیز بهای کلیه فهارس 1398

دانلود فایل اکسل آنالیز بهای کلیه فهارس 1398،
در قالب xls و قابل ویرایش.


توضیحات:
این فایل شامل تمامی آنالیز بهای آیتم‌های موجود در کلیه فهارس بهای سال 1398 می‌باشد.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل آنالیز بهای کلیه فهارس 1398″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای ابنیه، راه، برق، مکانیک و راهداری 99

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه، راه، برق، مکانیک و راهداری 99،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای ابنیه، راه، برق، مکانیک و راهداری 99″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای آبیاری 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای آبیاری 1398،


در قالب xls و قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای آبیاری 1398″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1399

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1399،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1399″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1398،


در قالب xls و قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1398″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1398

دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1398،


در قالب xls و قابل ویرایش.
دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 1398″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل محاسبه تاخیرات مجاز بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

دانلود فایل اکسل محاسبه تاخیرات مجاز بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها،
در قالب xls و قابل ویرایش.

توضیحات:
این فایل شامل جدول محاسبه مدت مجاز تاخیر ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل می باشد.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل محاسبه تاخیرات مجاز بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها”

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 99

دانلود فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1397،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 99″

پیمان رسیدگی

فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397

دانلود فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397،

در قالب xls و قابل ویرایش.

دانلود فایل

دانلود فایل”فایل اکسل فهرست بهای مکانیک 1397″