جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی).

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان کلات”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اهر (واقع در استان آذربایجان شرقی).

 

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان اهر”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فاروج (واقع در استان خراسان شمالی).
مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان فاروج”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان آزادگان

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان آزادگان،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آزادگان (واقع در استان خوزستان).
مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان آزادگان”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان جم

دانلود نقشه
کاربری
 اراضی
شهرستان جم،

شامل شیپ
فایل
 کاربری
اراضی شهرستان جم (واقع در استان بوشهر).


 

 

مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate
System: GCS_WGS_1984

Datum  : D_WGS_1984

Prime Meridian:
Greenwich

Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان جم”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان آذرشهر

دانلود نقشه
کاربری
 اراضی
شهرستان آذرشهر،

شامل شیپ
فایل
 کاربری
اراضی شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی).

 


مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum  : D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان آذرشهر”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان باغملک

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان باغملک،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان باغملک (واقع در استان خوزستان).


مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان باغملک”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان ایلام

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان ایلام،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام).

 

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان ایلام”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان بانه

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بانه،
شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بانه (واقع در استان کردستان).

مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان بانه”

جغرافیا

نقشه کاربری اراضی شهرستان لارستان

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان لارستان،شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان لارستان (واقع در استان فارس).
مشخصات سیستم تصویر: 
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum  : D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل

دانلود فایل”نقشه کاربری اراضی شهرستان لارستان”